Custom Search By Google

Custom Search

ฟีลิปปี 4:13
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

Philippians 4:13
I can do all things in him that strengtheneth me.

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

พระคำพระเจ้า

วันที่ 20/11/2008

[มธ.5:18] เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิด ได้เกิดขึ้นแล้ว
ฉันอ่านมัทธิวตั้งหลายรอบแล้ว แต่ไม่เคยปิ๊งกับพระคำข้างต้นเท่าวันนี้เลย และแล้ว เรื่องราวความสำคัญของพระคัมภีร์ก็มีมาถึงฉันอีกเป็นกระบุง
[ยชว.1:8] อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี
[2ทธ.3:16-17] พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง
[สดด.19:7-10] กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบ และฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอน กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา ข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้อง กระทำให้จิตใจเปรมปรีดิ์ พระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ กระทำให้ดวงตากระจ่างแจ้ง ความยำเกรงพระเจ้านั้นสะอาดหมดจด ถาวรเป็นนิตย์ กฎหมายของพระเจ้าก็สัตย์จริง และชอบธรรมทั้งสิ้น น่าปรารถนามากกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองนพคุณมากนัก หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง ที่หยดลงจากรวง
และความรู้สึกดื่มด่ำในพระคำของพระเจ้าก็มีมากขึ้นในวิญญาณของฉัน ฉันลึกซึ้งกับการกินพระคำ เคี้ยวพระคำ กลืนพระคำมากขึ้น และนั่นจะเป็นเหตุให้ฉันนำพระคำของพระองค์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามน้ำพระทัย และแน่นอนว่าฉันจะเห็นการอัศจรรย์มากขึ้น [สดด.119:18] ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์
เวลาที่ได้นั่งเข้าเฝ้าอยู่แทบพระบาทองค์บิดา รอคอยพระสุรเสียงของพระองค์ เป็นช่วงเวลาแห่งสันติสุขที่ไม่อาจบรรยายได้ สันติสุขที่เต็มไปด้วยการหัวเราะ ชื่นชมยินดี อิ่มเอมใจ สุขล้ำเกินความเข้าใจ ตื่นเต้นกับการอ่านพระคัมภีร์ ได้เปรียบเทียบแต่ละ version และใคร่ครวญแต่ละคำให้มากขึ้น …ที่ผ่านมา ขีดหนึ่งขีดหรือ ฉันไม่สนใจหรอก และเมื่อเจอชื่อคนเยอะๆ ฉันก็จะอ่านข้าม เช่น ใครเป็นลูกใคร เผ่าไหนชื่ออะไร มีจำนวนเท่าไร เป็นต้น แต่เดี๋ยวนี้ฉันอ่านด้วยความใส่ใจทุกข้อความ และยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุก วางไม่ลง แต่ก่อนอ่านพระคัมภีร์เหมือนเป็นหน้าที่ซึ่งคริสเตียนต้องทำ รู้ว่าดีนะ ก็อ่าน แต่ก็ยังสามารถอยู่ได้หลายวันโดยไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ แต่ขอบคุณพระเจ้า พระองค์ทรงเปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ ทรงเร้าใจให้หัวใจของฉันปรารถนาพระองค์ ฉันต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ถ้าไม่อ่านไม่ได้เด็ดขาด อยู่ไม่ได้ และยิ่งอ่านก็ยิ่งได้รับคำตอบ เสริมสร้างสติปัญญา เสริมสร้างจิตวิญญาณจริงๆ ที่สำคัญคือ เป็นน้ำพระทัยพระบิดาให้ฉันบริสุทธิ์มากขึ้น เพราะเมื่อฉันมีพระคำของพระบิดาฝังอยู่ในดวงใจแล้ว ฉันจะได้ห่างไกลจากบาปทั้งปวง [สดด.119:11] ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์
“พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มุ่งดำเนินตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอทรงโปรดสำแดงผ่านพระคำของพระองค์ ว่าพระองค์ประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำสิ่งใด เพื่อน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ และเพื่อถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์”
[สดุดี119:92] ถ้าพระธรรมของพระองค์ไม่เป็นที่ปีติยินดีของข้าพระองค์ ข้าพระองค์คงพินาศแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์

[สดุดี119:160] สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริงและกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์

ล้า ลัน ลา เฮ้ เฮ!

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ กำลังหาข้อพระคำหนุนใจน้องให้เห็นคุณค่าของพระคำพระเจ้าอยู่พอดี ..ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ^^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พระคำของพระเจ้าดีมากเลยเกีี่ยวพระวจนะของพระเจ้า